Zawiadomienie o regatach

PUCHAR SOLINY 2018
PUCHAR PREZESA KLUBU ŻEGLARSKIEGO „NAFTOWIEC”
PUCHAR JACHTÓW NIETYPOWYCH!!! „35 LAT KLUBU”
PUCHAR PREZESA RADIA RZESZÓW 2018. PUCHAR SOLINY-2018
PUCHAR PREZESA FUNDACJI SOLIŃSKIE MORZE
PUCHAR DYREKTORA PGNiG SANOK

Organizator: Klub Żeglarski „NAFTOWIEC” Polańczyk ul Równa [Patelnia] 604 979 544 RADIO RZESZÓW. 

 1. Termin i ranga regat: - ''Puchar Prezesa KŻ „NAFTOWIEC” Puchar Prezesa Radia Rzeszów zostaną rozegrane w dniach 28.29. 07 2018 r. (sobota - niedziela) są zawodami rozgrywanymi w ramach regat,'' Puchar Soliny 2018''.
 2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2018 ÷2020, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Soliny 2018, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych 2018÷2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.
 3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: ,T–1, T–2, T–3, SKIFF, LASER. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na ( 3) jednostki.
 4. Regaty KŻ-„NAFTOWIEC” posiadają licencję PZŻ.
 5. Biuro regat: Klub „Naftowiec” Polańczyk {PATELNIA}
 6. Port regat: Ośrodek Klub „Naftowca” Organizator informuje, że wodowanie slipowanie jachtów jest  w ośrodku '' Klub ''NAFTOWIEC''
 7. Zgłoszenia do regat: w biurze regat w dniu 28. Lipca 2018 r (sobota)w godzinach od 9.00:00 do 10.30.:00 na drukach dostarczonych przez Organizatora.
 8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń. Mapa Jeziora Solińskiego umieszczona jest na stronie internetowej.
 9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) od jachtu + 10 zł (słownie: dziesięć złotych) od każdego członka załogi płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat. [Jachty Nietypowe w regatach turystycznych bezpłatnie.] Zapraszamy.
 10. Organizator udostępnia odpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, nieodpłatnie sanitariaty (poza prysznicami) i postój jachtów przy brzegu i pomostach.
 11. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu.
 12. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat Puchar Prezesa KŻ ”Naftowiec 2018 odbędzie się w sobotę 28.lipca 2018r. o godzinie 11.00 w KŻ ”Naftowca  Polańczyku.
 13. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:30 w sobotę 28.lipca 2018 r.
 14. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
 15. Wyścigi: Organizator planuje w ramach Puchar Soliny rozegranie 8 wyścigów wg następującego harmonogramu: 28.lipca (sobota) gotowość startowa sobota 12:30 5 wyścigów 29.lipca  (niedziela) gotowość startowa godzina 11:00 3 wyścigi w przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
 16. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu - regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.
 17. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.
 18. Nagrody: zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I ÷ III otrzymują puchary i dyplomy.
 19. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).
 20. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
 21. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 22. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 23. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
 24. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat.
 25. Wyżywienie: Zgłoszone załogi otrzymają talony na wyżywienie na czas trwania regat w firmie cateringowej obsługującej imprezę.
 26. Sobota 28.07.2018r ok: godzi. 19.00 odbędzie się wręczenie: Pucharu Prezesa KŻ- ”Naftowiec” Pucharu Prezesa Radia Rzeszów  Puchary Dyrektora PGNiG od Sanok Puchary Prezesa Fundacji Solińskie Morze  po wręczeniu zapraszamy wszystkich uczestników REGAT i ich rodziny na biesiadę żeglarską. {Baw się razem z nami} Światełko do nieba za tych którzy od nas odeszli !. ok.-22.00 29.07 niedziela godz 15 00 ogłoszenie wyników P Soliny.

Za zarząd  Klubu „NAFTOWIEC”
Prezes Klubu Piotr Rybczyński.