Zawiadomienie o regatach

PUCHAR SOLINY 2018
PUCHAR PREZESA KLUBU ŻEGLARSKIEGO „NAFTOWIEC”
PUCHAR JACHTÓW NIETYPOWYCH!!! „35 LAT KLUBU”
PUCHAR PREZESA RADIA RZESZÓW 2018. PUCHAR SOLINY-2018
PUCHAR PREZESA FUNDACJI SOLIŃSKIE MORZE
PUCHAR DYREKTORA PGNiG SANOK

Organizator: Klub Żeglarski „NAFTOWIEC” Polańczyk ul Równa [Patelnia] 604 979 544 RADIO RZESZÓW. 

 1. Termin i ranga regat: - ''Puchar Prezesa KŻ „NAFTOWIEC” Puchar Prezesa Radia Rzeszów zostaną rozegrane w dniach 28.29. 07 2018 r. (sobota - niedziela) są zawodami rozgrywanymi w ramach regat,'' Puchar Soliny 2018''.
 2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2018 ÷2020, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Soliny 2018, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych 2018÷2020, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.
 3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: ,T–1, T–2, T–3, SKIFF, LASER. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na ( 3) jednostki.
 4. Regaty KŻ-„NAFTOWIEC” posiadają licencję PZŻ.
 5. Biuro regat: Klub „Naftowiec” Polańczyk {PATELNIA}
 6. Port regat: Ośrodek Klub „Naftowca” Organizator informuje, że wodowanie slipowanie jachtów jest  w ośrodku '' Klub ''NAFTOWIEC''
 7. Zgłoszenia do regat: w biurze regat w dniu 28. Lipca 2018 r (sobota)w godzinach od 9.00:00 do 10.30.:00 na drukach dostarczonych przez Organizatora.
 8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń. Mapa Jeziora Solińskiego umieszczona jest na stronie internetowej.
 9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) od jachtu + 10 zł (słownie: dziesięć złotych) od każdego członka załogi płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat. [Jachty Nietypowe w regatach turystycznych bezpłatnie.] Zapraszamy.
 10. Organizator udostępnia odpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, nieodpłatnie sanitariaty (poza prysznicami) i postój jachtów przy brzegu i pomostach.
 11. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu.
 12. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat Puchar Prezesa KŻ ”Naftowiec 2018 odbędzie się w sobotę 28.lipca 2018r. o godzinie 11.00 w KŻ ”Naftowca  Polańczyku.
 13. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:30 w sobotę 28.lipca 2018 r.
 14. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
 15. Wyścigi: Organizator planuje w ramach Puchar Soliny rozegranie 8 wyścigów wg następującego harmonogramu: 28.lipca (sobota) gotowość startowa sobota 12:30 5 wyścigów 29.lipca  (niedziela) gotowość startowa godzina 11:00 3 wyścigi w przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
 16. Wyniki: w wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu - regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.
 17. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.
 18. Nagrody: zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I ÷ III otrzymują puchary i dyplomy.
 19. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych: Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).
 20. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
 21. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
 22. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 23. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.
 24. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat.
 25. Wyżywienie: Zgłoszone załogi otrzymają talony na wyżywienie na czas trwania regat w firmie cateringowej obsługującej imprezę.
 26. Sobota 28.07.2018r ok: godzi. 19.00 odbędzie się wręczenie: Pucharu Prezesa KŻ- ”Naftowiec” Pucharu Prezesa Radia Rzeszów  Puchary Dyrektora PGNiG od Sanok Puchary Prezesa Fundacji Solińskie Morze  po wręczeniu zapraszamy wszystkich uczestników REGAT i ich rodziny na biesiadę żeglarską. {Baw się razem z nami} Światełko do nieba za tych którzy od nas odeszli !. ok.-22.00 29.07 niedziela godz 15 00 ogłoszenie wyników P Soliny.

Za zarząd  Klubu „NAFTOWIEC”
Prezes Klubu Piotr Rybczyński.

Wyniki Rejsu Jachty Wiecznie Młode 2018
MIEJSCE NAZWA JACHTU
STERNIK
Grupa 1
1 BP Kaczka Krzysztof
2 SPOKO Kawecki Leszek
3 DZIUNIA Rachwalski Ryszard
4 AMFITRYTA Bęben Grzegorz
Grupa 2
1 SAGITTA Nowak Kazek
2 OLIMPIA Sudoł Mariusz
3 ARKADIA Madejowski Henryk
4 DYZIO Gibała "Dyzio" Zbigniew
Grupa 3
1 KAC Gigant
Czech Andrzej
2 CARBO SAN
Kmieć Boguś
3 WERA Bęben Weronika
4 MAN Wojciech Ulman
Grupa 4
 1 WAMOT Skiba Wacław
2 SZARY WILK Wilk Jan
3 MARIMAR Wójcik Marcin
4 PANGEA Bodnar Adam
    Sędzia Adam Łapka
Ω Kilka zdjęć z rejsu.
Wyniki regat Błękitna Wstęga Jeziora Solińskiego 2018
Regaty Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
miejsce nazwa jachtu sternik
1 SZARY WILK Wilk Jan
2 WAMOT Skiba Maciej
3 SKIFF ISO 682 Łuszczyński Tomasz
4 TOŁCHAJ Leniart Jerzy
5 PROPAGANDA Przyszlak Oskar
6 KAC GIGANT Czech Andrzej
7 OLIMPIA Sudoł Mariusz
8 TANGO Moczarny Maciej
9 BP Kaczka Nikola
10 Szkoła Żeglarska KOZŻ Walicki Grzegorz
11 Big Fish Menet Tomasz
    Sędzia Grzebień K

Najszybszy  „SZARY WILK”

 W dniu 30 czerwca br. w Ośrodku Żeglarskim KOZŻ w Polańczyku, odbyły się regaty o „Błękitną Wstęgę Jeziora Solińskiego 2018”z udziałem załóg ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddziału Rzeszów. Pomimo zapowiadanych złych warunków pogodowych, zniechęcających do udziału wielu żeglarzy regaty odbyły się ku zadowoleniu ich uczestników. Małe zachmurzenie bez opadów, temperatura 19-24 C, wiatr 5-10 m/sek  z kierunku północno – zachodniego. Trasa regat w całości monitorowana przez BWOPR, prowadziła  od STARTU z zatoki KOZŻ z opłynięciem Wyspy Małej lewą burtą, półmetkiem który wyznaczała boja pomarańczowa przy Wyspie Okresowej do METY w zatoce KOZŻ. Zwyciężyła załoga jachtu SZARY WILK ze sternikiem Janem Wilkiem za co została udekorowana Błękitną Wstęgą i otrzymała puchar i dyplom z rąk prezesa KOZŻ, kpt. Janusza Jagody. Prezes SDP Oddział Rzeszów Andrzej Klimczak ufundował nagrodę za zajęcie I-go miejsca w regatach z udziałem dziennikarzy,  którą otrzymał Zenon Sacharczak reprezentujący  FORUM MENSA POLSKA. Za zajęcie II-go miejsca przez redaktora gazety NOWINY  Jerzego Leniarta - puchar ufundował prezes TVP Rzeszów Józef  Matusz. W klasyfikacji SDP Oddz. Rzeszów  III-cią  nagrodę otrzymała Pani Jolanta Zaręba z Telewizji Rzeszów. Catering zapewnił  Wiktor Przybyła. Nad sprawnym funkcjonowaniem Ośrodka Żeglarskiego czuwał Witold Kocyłowski. Sędzią trasy był kolega Zygmunt Kaczmarek, również asekurował żeglarzy swoją łodzią motorową za  co Zarząd KOZŻ serdecznie dziękuje.

Sędzia Główny Kazimierz Grzebień.