15 maja 2022

Otwarcie sezonu nawigacyjnego "Solina 2022"

Z A W I A D O M I E N I E 

REJS - REGATY na otwarcie sezonu nawigacyjnego „Solina 2022” 

oraz I Regaty o „Puchar Bieszczad” 

 

Organizator: 

KROŚNIEŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 

tel/fax biuro 13 46 66 138 /  604 24 65 69.; www.kozz.pl 

 

1.   W dniu 28 maja 2022r. w Ośrodku Krośnieńskiego O.Z.Ż. w  Polańczyku ,odbędzie się otwarcie sezonu żeglarskiego - rejsem z akcentem rywalizacji sportowej. Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26  

2. Przeprowadzenie regat turystycznych odbędzie się zgodnie z  niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją Żeglugi. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (Coronavirus) informujemy, że będziemy przeprowadzali regaty i rejsy zgodnie z wytycznymi PZŻ tj. wszystkimi czynnościami na wodzie i w jednostkach pływających. 

3.  Rejs posiada licencję Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. 

4.  Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1,T-2,T-3 i OPEN   

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne ustala się na trzy (3). 

5. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat w dniu 28 maja 2022r. w godzinach 9:00 -  10:30 na drukach dostarczonych przez organizatora.  

6.Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kozz.pl  do godz.09:00 dnia 28 maja br. Zgłoszenia przysłane drogą elektroniczną uzyskują status aktywnych z   chwilą wniesienia opłaty startowej w biurze regat do godz. 10:00.    

7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników  po zgłoszeniu się do regat. 

8. Wpisowe do regat wynosi 70 zł od jachtu oraz 10 zł od członka załogi. 

9.Uroczyste otwarcie regat o godz. 10:30           

10.Odprawa sterników  - zapoznanie z prognozą pogody godz. 10:30 

11. Planowany start do rejsu o godz. 11:00 

12. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne. 

13. Nagrody:  Sternicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują dyplomy i puchary Pozostali sternicy otrzymują dyplomy. 

14.Załogi uczestniczące w rejsie mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych: 

a.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.) 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.). 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.) 

d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej  (Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 ) 

15. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w rejsie. 

16. Na jachcie, podczas rejsu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. 

17. Zgłaszająca się do rejsu załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat. 

18. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w rejsie. 

19. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. 

20. Rejs sędziuje  Pan Kazimierz Grzebień.         

Wiceprezes ds. sportu                         

Krośnieńskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego 

                                         J a n  W i l k  

Informacje: 

Po powrocie z Jeziora uczestników rejsu  organizator zapewnia gorący posiłek i napoje. 

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:00  

Kursy na patent Żeglarz Jachtowy

Kursy weekendowe:   

13.05 - 10.06 weekendowy, egzamin 10.06

02.09 - 01.10 weekendowy, egzamin 01.10

Kursy stacjonarne:

29.04 - 07.05 stacjonarny, egzamin 07.05

21.06 - 30.06 stacjonarny, egzamin 30.06

01.07 - 09.07 stacjonarny, egzamin 09.07

15.07 - 23.07 stacjonarny, egzamin 23.07

29.07 - 06.08 stacjonarny, egzamin 06.08

12.08 - 20.08 stacjonarny, egzamin 20.08

22.08 - 30.08 stacjonarny, egzamin 30.08

 

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597