01 września 2023

Puchar Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

Rejs - regaty o

 "Puchar Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie "

Organizator:

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w  Polańczyku

tel/fax biuro 13 46 66 138 / 604 24 65 69.; www.kozz.pl

 

1.Regaty zostaną rozegrane w Polańczyku w dniu 09 września 2023 roku

            Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26

 

2.  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

3.  Regaty zostaną rozegrane w klasach: TURYSTYCZNA i SPORT. i będą startować ze startu wspólnego. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne ustala się na trzy (3).

4. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane  od sterników w biurze regat w dniu 09 września 2023r. w godzinach 9:00 - 10:30 na drukach dostarczonych przez organizatora. .

5.Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-meil: kontakt@kozz.pl  do godz.09:00 dnia 09 września br. Zgłoszenia przysłane drogą elektroniczną uzyskują status aktywnych z  chwilą przybycia do biura regat do godz. 10:00.  

6. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników  po zgłoszeniu się do regat.

7. Wpisowe do regat wynosi 0 zł od jachtów które wezmą na pokład minimum 1 członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie.  

Natomiast mile jest widziane zabranie co najmniej 2 osób chętnych z Izby Lekarskiej na pokład jachtu startującego w regatach.

 

8. Uroczyste otwarcie regat i odprawa sterników odbędzie  o  godz. 10:30.

 

 

9. Planowany start do wyścigu pierwszego o godz. 11:30

 

10. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

 

11. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne.

12.Przewiduje się rozegranie  2 wyścigów przy sprzyjających warunkach wiatrowych.

13. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 (jednego) wyścigu.

14. Nagrody: puchary  za zdobycie 1,2,3 miejsca.

Dyplomy dla wszystkich uczestników.

15.Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych:

a. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.)

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.).

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 )

 

16. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

 

17. Wniosek  o zamianę członka załogi należy złożyć zgłosić przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.

18. Na jachcie, podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona i nie więcej ile przewiduje dokumentacja-konstrukcja łodzi.

 

19. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez

organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

 

20. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna
z czynno
ści wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 

21. Sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.

22.Zakończenie podsumowanie oraz ogłoszenie zwycięzców regat o godz.16.

23. Sędzią głównym  regat jest Kazimierz Grzebień, a sędzią pomocniczym trasy Zygmunt Kaczmarek.

24.Komandorem regat jest wiceprezes ds. sportu Krośnieńskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego   Jan Wilk.                                                         

Wiceprezes ds. sportu
Krośnieńskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego

J a n  W i l k

Informacje:

Ogłoszenie wyników nastąpią na stronach internetowych w dniu 11.09.2023r

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

Telefony alarmowe

Bieszczadzkie WOPR / WOPR

 607 112 112 601 100 100

Terminy szkoleń 2024:

27.04 - 05.05 - intensywne, egzamin 05.05

11.05 - 02.06 - weekendowe, egzamin 02.06

19.06 - 28.06 - rezerwacja, egzamin 28.06

29.06 - 07.07 - stacjonarne, egzamin 07.07

13.07 - 21.07 - stacjonarne, egzamin 21.07

27.07 - 04.08 - stacjonarne, egzamin 04.08

10.08 - 18.08 - stacjonarne, egzamin 18.08

31.08 - 22.09 - weekendowe, egzamin 22.09