17 maja 2023

REJS - REGATY na otwarcie sezonu nawigacyjnego „Solina 2023”

 

 

Organizator:

KROŚNIEŃKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

601 819 509 / 604 24 65 69.; www.kozz.pl

 

1.   W dniu 27 maja 2023r. w Ośrodku K.O.Z.Ż. w  Polańczyku ,odbędzie się otwarcie sezonu żeglarskiego - rejsem z akcentem rywalizacji sportowej. Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26

2. Przeprowadzenie regat turystycznych odbędzie się zgodnie z  niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją Żeglugi.

3.  Rejs posiada licencję Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

4.  Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1,T-2,T-3 i OPEN 

Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne ustala się na trzy (3).

5. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat w dniu 27 maja 2023r. w godzinach 9:00 -  10:30 na drukach dostarczonych przez organizatora.

6.Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kozz.pl  do godz.09:00 dnia 27 maja br. Zgłoszenia przysłane drogą elektroniczną uzyskują status aktywnych z   chwilą wniesienia opłaty startowej w biurze regat do godz. 10:00.  

7. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników  po zgłoszeniu się do regat.

8. Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu oraz 20 zł od członka załogi.

9.Uroczyste otwarcie regat o godz. 11:00         

10.Odprawa sterników  - zapoznanie z prognozą pogody godz. 11:00

11. Planowany start do rejsu o godz. 12:00

12. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne.

13. Nagrody:  Sternicy sklasyfikowani na miejscach I  otrzymują dyplomy i puchary. Pozostali sternicy otrzymują dyplomy.

14.Załogi uczestniczące w rejsie mają obowiązek przestrzegania przepisów Żeglugowych:

a.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.)

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne.(Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.).

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów

Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

d. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9.kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej
(Dz.u. z 16.04.2013r. poz.460 )

15. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w rejsie.

16. Na jachcie, podczas rejsu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat.

17. Zgłaszająca się do rejsu załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

18. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w rejsie.

19.Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

20.Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.

21. Rejs sędziuje jako sędzia główny Pan Kazimierz Grzebień.

22. Sędzia technicznym na wodzie jest Pan Zygmunt Kaczmarek.

     

Wiceprezes ds. sportu
Krośnieńskiego Okręgowego Związku  Żeglarskiego

                                   J a n  W i l k

Informacje:

Po powrocie z Jeziora uczestników rejsu  organizator zapewnia gorący posiłek i napoje.

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16:00

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

Telefony alarmowe

Bieszczadzkie WOPR / WOPR

 607 112 112 601 100 100

Terminy szkoleń 2024:

27.04 - 05.05 - intensywne, egzamin 05.05

11.05 - 02.06 - weekendowe, egzamin 02.06

19.06 - 28.06 - rezerwacja, egzamin 28.06

29.06 - 07.07 - stacjonarne, egzamin 07.07

13.07 - 21.07 - stacjonarne, egzamin 21.07

27.07 - 04.08 - stacjonarne, egzamin 04.08

10.08 - 18.08 - stacjonarne, egzamin 18.08

31.08 - 22.09 - weekendowe, egzamin 22.09