14 czerwca 2023

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
24-25 czerwca 2023

Puchar Prezesa Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego KOZŻ

i  

Inauguracja XXI EDYCJI „PUCHAR SOLINY 2023” – I Regaty o „Puchar Soliny”

 

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

24-25 czerwca 2023

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Pucharu Soliny www.pucharsoliny.pl oraz Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Polańczyku tel/fax biuro 13 46 66 138 / 604 24 65 69.; www.kozz.pl

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regaty zostaną rozegrane w Polańczyku w dniu 24 i 25 czerwca 2023 roku
  Biuro regat: Ośrodek KOZŻ w Polańczyku ul. Równa 26
 2. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi żeglarstwa 2021-2024 World Saling, Aktualnymi Przepisami PPJK – w szczególności w odniesieniu do klas, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją Żeglugi.
 3. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
 4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Open 6,3 i turystyczna (Rejs Turystyczny) - limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za ważne ustala się na trzy (3).
 5. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

 

 

ZGŁOSZENIE DO REGAT ORAZ WPISOWE

 1. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat: w dniu 24 czerwca 2023 r.
  w godzinach 8:30 - 10:00
 2. Zgłoszenie obejmuje wypełnienie i podpisanie niżej wymienionych dokumentów oraz wpłatę wpisowego
 • Zgłoszenie do regat - O Puchar Prezesa Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
 • Zgłoszenie do I Regat - XXI Edycji Pucharu Soliny 2023 - dostępne również online na stronie www.pucharsoliny.pl
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań klasowych

 

 1. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu oraz 10 zł od członka załogi. Zwolnieni od wpisowego są studenci i uczniowie na podstawie okazanej legitymacji.

 

PLANOWANY PRZEBIEG REGAT

 

 1. Uroczyste otwarcie regat o godz. 10:00 w dniu 24.06.2023 Ośrodek KOZŻ
  w Polańczyku ul. Równa 26      
 2. Odprawa sterników I dzień - zapoznanie z prognozą pogody godz. 10:30
 3. Planowany start do wyścigu pierwszego o godz. 11:30
 4. I wyścig – to wyścig, w którym rozstrzygną się regaty o Puchar Prezesa Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego KOZŻ -
 5. I i kolejne wyścigi klasyfikowane są do Regat o Puchar Soliny – w I i jedynym wyścigu rozstrzygnięte zostaną wyniki w klasie turystycznej.
 6. Jacht zgłoszony do regat winien posiadać widoczne znaki identyfikacyjne.
 7. Przewiduje się rozegranie:
 • I wyścigu (pierwszego) w celu rozstrzygnięcia regat o Puchar Prezesa Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego KOZŻ
 • I wyścigu (pierwszego) w celu rozstrzygnięcia regat o I Regat o „Puchar Soliny w klasie turystycznej
 • 9 wyścigów (łącznie z pierwszym) w celu rozstrzygnięcia I Regat o „Puchar Soliny w klasach T1, T2, T3, Open 6.3 - w przypadku rozegrania 4 (czterech) wyścigów lub więcej - najgorszy wynik zostanie odrzucony.
 1. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
 2. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 (jednego) wyścigu.
 3. Zakończenie pierwszego dnia regat planowane jest na godzinę 17.00
 4. Ogłoszenie Wyników z I dnia, i rozdanie nagród Puchar Prezesa Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Karpackiego KOZŻ nastąpi o godzinie 18.00 Ośrodek KOZŻ w Polańczyku
 5. Odprawa sterników II dzień - zapoznanie z prognozą pogody godz. 10:00
 6. Planowany start wyścigu w II dniu - o godz. 11:00
 7. Zakończenie drugiego dnia regat planowane jest na godzinę 14.00
 8. Ogłoszenie Wyników Regat i rozdanie nagród I Regat o „Puchar Soliny – nastąpi o godzinie 15.00 25.06.2023 Ośrodek KOZŻ w Polańczyku
 9. Nagrody: Sternicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują dyplomy i puchary

 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE CYKLU REGAT PUCHARU SOLINY 2023

 

 1. W ramach całego cyklu regat „PUCHAR SOLINY” sternik (sternik główny), kwalifikuje się do klasyfikacji generalnej pod warunkiem, że weźmie udział w 5 z planowanych 6 imprez.
 2. W ramach cyklu regat „Puchar Soliny” dopuszcza się dwukrotną, zmianę sternika (sternik zastępujący)
 3. Sternikiem zastępującym sternika głównego może być wyłącznie osoba, która pełniła obowiązki załogi na tym samym jachcie co sternik, na chociaż 1 regatach w ramach cyklu „Puchar Soliny” 2023
 4. Osoby zgłaszające do regat są odpowiedzialne za prawidłowe wskazanie na zgłoszeniu sternika głównego, ewentualnie sternika zastępującego, załogi.
 5. Analiza poprawności zgłoszeń i zmian, zostanie dokonana po zakończeniu ostatnich regat z cyklu i w przypadku nieprawidłowości może wpłynąć na klasyfikację generalną, co zgłaszający przyjmuje do wiadomości i się z tym godzi.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
 2. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
 3. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
 4. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika V i oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych oraz składania raportów na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu zabezpieczony przez organizatora regat.                      W przypadku protestu technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata za dźwig jest po stronie protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas opłatę za dźwig ponosi protestowany.

 

 1. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów Żeglugowych.

35.       Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez  organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

 

 

 

 

Prezes ds. sportu

Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego KOZŻ

 

Jan Wilk

Komandor

Stowarzyszenia Pucharu Soliny

 

Mariusz Trzciński

 

 

 

Krośnieński Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Równa 26, 38-610 Polańczyk,
telefon: 604 246 569
Nip - 684 186 42 51   KRS 0000066211
nr konta: 
Bank PEKAO S.A. 03 1240 2340 1111 0010 9218 6597

Telefony alarmowe

Bieszczadzkie WOPR / WOPR

 607 112 112 601 100 100

Terminy szkoleń 2024:

27.04 - 05.05 - intensywne, egzamin 05.05

11.05 - 02.06 - weekendowe, egzamin 02.06

19.06 - 28.06 - rezerwacja, egzamin 28.06

29.06 - 07.07 - stacjonarne, egzamin 07.07

13.07 - 21.07 - stacjonarne, egzamin 21.07

27.07 - 04.08 - stacjonarne, egzamin 04.08

10.08 - 18.08 - stacjonarne, egzamin 18.08

31.08 - 22.09 - weekendowe, egzamin 22.09